Նշանակալից մասնակիցներ

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ-Ի ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

N

Ուղղակի նշանակալից մասնակցի

անվանումը (անունը)

Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը

Գործունեության տեսակը (իրավաբանական անձանց համար), կենսագրությունը
(
ֆիզիկական անձանց համար)

  1

՛՛ՌԵԳԻՈՆ՛՛ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ ՓԲԸ

 (պետական գրանցման թիվ 273.120.04309, գրանցման օր 11.07.2006թ., գրանցման վկայական 03 Ա 072842), գտնվելու վայրը` ՀՀ 0001, քաղաք Երևան, Թումանյան փողոց 8),

919 938 800 ( ինը հարյուր տասնինը միլիոն ինը հարյուր երեսունութ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեք ունեցող բաժնեմասը կամ 95,035 %-ը

– ներկայացուցչական և միջնորդական գործունեություն, 
– ներդրումային ծրագրերի նախագծում և իրագործում, 
-գիտահետազոտական, փորձարարական- կոնստրուկտորական և նախագծա-հետազոտական գործունեություն, նոր արդյունավետ տեխնոլոգիաների վերամշակում, կիսաֆաբրիկատների արտադրություն և թափոնների վերամշակում, 
– ֆինանսական գործունեություն 
– սեմինարների, սիմպոզիումների, կոնֆերանս-ների, ցուցահանդեսների, տոնավաճարների և կուլտմասսայական միջոցառումների կազմակեր-պում, 
-գովազդային, մարքետինգային, հրատարակչական, տպագրական և ինֆորմացիոն գործունեություն, 
-տարատեսակ արտաքին տնտեսական գործունեություն` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, 
– անշարժ և շարժական գույքի գործառնություններ, 
– առևտրամիջնորդական գործունեություն (ոչ բորսային), 
– իրավաբանական և խորհրդատվական ծառայություններ:

2

՛՛ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ

(պետական գրանցման վկայական թիվ 0394, գրանցման օր 25.02.2003թ., գտնվելու վայրը` ՀՀ, քաղաք Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 13, ՀՀ, քաղաք Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 13/1)

48 061 200 (քառասունութ միլիոն վաթսունմեկ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեք ունեցող 4,965%-ը

1) ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ընդունում
2) առևտրային և սպառողական վարկերի, այդ թվում` հիփոթեքային վարկերի տրամադրում, պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ.
3) բանկային երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ (վարկային նամակներ) տրամադրում
4) հաշիվների, այդ թվում` այլ բանկերի թղթակցային հաշիվների բացում և վարում.
5) այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցում
հաճախորդների հաշիվների սպասարկում.
6) արժեթղթերի, թողարկում, գնում (զեղչում), վաճառք և սպասարկում և նման այլ գործառնությունների կատարում.
7) ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական գործունեության իրականացում.
8) ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայությունների մատուցում, կառավարում այլ անձանց արժեթղթերի ու ներդրումների (հավատարմագրային (լիազորագրային)
կառավարում).
9) բանկային ոսկու, ստանդարտացված ձուլակտորների և հուշադրամների գնում, վաճառք և կառավարում.
10) արտարժույթի գնում և վաճառք (փոխանակում), այդ թվում` դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսների, օպցիոնների և նման այլ գործարքների կնքում.
11) ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) իրականացում.
12) թանկարժեք մետաղների, քարերի, ոսկերչական իրերի, արժեթղթերի, փաստաթղթերի և այլ արժեքների ի պահ ընդունում
13) ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվության մատուցում.
14) հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի ստեղծում և սպասարկում, պարտքերի հետ ստացման գործունեության իրականացում:

Ընկերությունը նպատակահարմար չի համարում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը (այդ թվում`մասնակիցների ընդհանուր ժողով հրավիրելուն առնչվող տեղեկատվությունը, շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումները, ընկերության ղեկավարների ընկերությունից ստացած վարձատրության չափը, ընկերությունից ղեկավարների, մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացած փոխառությունների, կնքած ապահովագրության պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը), քանի որ Ընկերությունը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, ներկա պահին ունի երկու փաստացի մասնակից, որոնք պատշաճ կերպով ներկայացված են Ընկերության խորհրդում և կարող են Ընկերությունից ցանկացած պահի ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն:

Ընկերության անուղղակի նշանակալից մասնակիցների ցանկ

Թարմացված է՝ Փետրվարի 28, 2020 10:46