ՏՄ մակնիշ ՏՄ մոդել
ՏՄ տեսակ
ՏՄ արժեք
Ապահովագրական գումար
Ապահովագրական գումարը չի կարող բարձր լինել ՏՄ արժեքից և չի կարող հավասար լինել 0-ի։
Ապահովագրական գումարը ՏՄ արժեքից փոքր լինելու դեպքում` ապահովագրական հատուցումը կտրամադրվի տոկոսային համամասնությամբ։
ՏՄ արտադրության տարեթիվ
Վարորդների տարիք և ստաժ
ՏՄ շահագործման նպատակ
Ապահովագրական ռիսկ
Չհատուցվող գումար(ոչ պայմանական)
Չհատուցվող գումարի մեծությունը չի կարող փոքր լինել սահմանված Ապահովագրական գումարի 1%–ից։
Չհատուցվող գումարը 1%-ից ցածր սահմանելու դեպքում` հաշվարկը կիրականացվի 1%–ի պայմանով։
Ապահովագրության տարածք
Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասը
Ապահովագրության ժամկետ

Պատվիրել պայմանագիր

Սեփականատիրոջ Անուն, Ազգանուն
Էլեկտրոնային փոստ
Հեռախոսահամար
ՏՄ պետ.համարանիշ, Սեփականատիրոջ անձնագիր
Հաղորդագրություն