Երկիրը / Զոնան
Օրերի քանակը (նվազագույնը՝ 3)
Ապահովագրության չափը
Ապահովագրության չափը

Տարաժամկետ վճարման դեպքում գումարի առաջին մասն է դրամ, երկրորդ մասը ենթակա է վճարման պայմանագրի կնքման պահից ամսվա ընթացքում:
*Տարաժամկետ վճարման հնարավորություն տրվում է ապահովագրողի և ապահովադրի համաձայնության դեպքում, նախապես պայմանավորված ժամկետներում, առանց որևէ լրացուցոիչ գործակցի կիրառման: